Filialni rivojlantirish strategiyalarini tahlil qilishmoqda.